Directed by Ken Lambert

Shot in Guangzhou China

Shui Dong Leby Coca Cola